Přeskočit na obsah

Základní informace

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky (1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

 • 12. 7. 1931 – byla zadána stavba měšťanské školy. Do zimy byla stavba pod střechou.
 • 28. 8. 1932 – škola vysvěcena, správcem školy Bohumil Horňanský
 • 28. 10.1933 – zasazena u školy lípa svobody
 • 26. 5. 1936 – tragédie na řece Dyji – utonulo 31 dětí (22 dívek a 9 chlapců ze 3. až 5. třídy)
 • 26. 6. 1937 – odhalen u Nových Mlýnů pomník utonulým dětem. Věnoval T.G. Masaryk 
 • 14. 6. 1939 – zřízena MŠ – učitelka Karla Hanková
 • r. 1959 – ve škole bylo 552 dětí včetně přespolních 
 • r. 1981 – dokončena generální oprava horní školy
 • 9. 6. 1985 – místní spartakiáda, otevření nové sportovní haly při ZŠ
 • r. 1989 – zahájena stavba přístavby základní školy (1. stupeň + jídelna s kuchyní)
 • 7. 3. 1990 – slavnost znovuodhalení bust T.G.M. a E. Beneše na staré škole
 • r. 1992 – dokončena přístavba nové školy, od 1. září zahájení výuky (1. stupeň, učebna chemie (přírodopisu), školní jídelna + kuchyně)
 • r. 1994 – přechod školy na právní subjektivitu
 • r. 1995 – 1997– výstavba budovy mateřské školy v areálu základní školy
 • r. 1997– spojení ZŠ a MŠ do jednoho právního subjektu – přestěhování MŠ z Náměstí do nových budov pod ZŠ, od 1. září zahájení provozu MŠ ve třech odděleních
 • školní r. 1999/2000 – poslední rok, kdy ukončili devátý ročník žáci ze dvou tříd, od šk. r. 2000/2001 vychází absolventi školy již jen z jednoho ročníku
 • r. 2006, 07, 08 – generální výměna oken a zateplení fasády ZŠ
 • od r. 2006 až 2013 – postupná generální oprava všech učeben a veškerých společných prostor staré budovy ZŠ (stropy, osvětlení, elektro-rozvody, stěny, vstup, podlaha, tabule, lavice)
 • r. 2009 – generální rekonstrukce sportovního areálu školy (sportovní hala, venkovní hřiště na basketbal + sektory pro skok daleký a vysoký)
 • r. 2011 – výměna kotlů k kotelně, instalace regulace topení v budovách ZŠ
 • r. 2012, 2013 – výměna oken a dveří + zateplení budovy MŠ
 • r. 2014 – generální rekonstrukce stavebních částí školní kuchyně + výměna veškerých technologiií, rekonstrukce prostor jídelny
 • r. 2015 – celková výměna osvětlení sportovní haly
 • školní rok 2015/16 a 2016/17 – výuka probíhala i v tzv. přípravné třída ZŠ (nultý ročník základní školy)
 • Bohumil Horňanský – 1932 – 1933 (vedl správu měšťanské školy zároveň se školou základní)
 • František Hadaš – 1933 – 1941
 • František Jerson – 1941 – 1946
 • Karel Vaněk – 1946 – 1948
 • František Zelený – 1949 – 1960
 • Jan Blažek – 1960 – 1966
 • František Medlík – 1966 – 1982
 • Stanislav Šimoník – 1982 – 1990
 • PaedDr. Jaroslav Mašek – 1990 – 1993
 • Mgr. Jaroslav Vysloužil – 1993 – 2018
 • Mgr. Petr Florián – 2018