• Slide Top

Aktuálně

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na den 27. 9. 2021 (pondělí). Týká se žáků a pedagogů základní školy včetně školní družiny, školní jídelna bude zajišťovat služby pouze pro mateřskou školku, kde bude probíhat běžný provoz.

ředitel školy

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče od středy 1. 9. 2021

 

 • do školky nastoupí všechny děti bez testování a bez použití roušek
 • obecně platí pravidlo pro zaměstnance nošení ochrany úst ve společných prostorách
 • vstup rodičů do budovy MŠ i ZŠ s ochranou úst
 • změna kalkulace obědů viz níže u ŠJ

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 proběhne 1. září 2021 (středa)

 • 9. ročník v 7:45 hod. ve třídách

 

 • ročníky (1. A a 1. B) na základě informací od třídního učitele v 7:45 hod. ve svých třídách, slavnostní přivítání za účasti zástupců obce Rakvice (testování nových žáčků proběhne až následující den, ideálně za přítomnosti zákonných zástupců)

 

 • den žáci odchází po úvodních organizačních hodinách, max. v 09:00 hod., od 2. 9. 2021 běžný provoz dle rozvrhu spolu s třídnickými hodinami

 

 • ve škole proběhne na začátku školního roku 2021/2022 preventivní screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3krát po sobě v následujících termínech takto:

 

1.9. (středa)      1. vyuč. hodina 2. – 9. ročníky

2.9. (čtvrtek)     1. vyuč. hodina 1. ročníky

6.9. (pondělí)    1. vyuč. hodina 1. – 9. ročníky

9.9. (čtvrtek)     1. vyuč. hodina 1. – 9. ročníky

 

 • preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádné dokončené očkování (min. 14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Vše je nutno doložit. Testování bude probíhat ve škole tzv. samoodběrem tak, jak to žáci již znají (mimo první třídy)
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a budou dodržována běžná hygienická a epidemiologická opatření

 

 • žádáme rodiče, aby své děti posílali na testování ve výše uvedených termínech. Pokud nebude možné dodržení termínu testování (např. kvůli nemoci dítěte, lékařskému vyšetření atd.), je nutné předem telefonicky včas nahlásit třídnímu učiteli, kdy dítě do školy přijde. Dodatečné testování se bude konat přednostně ráno od 7:45 hod. po předchozí domluvě třídního učitele s rodičem
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně mimořádném opatření MZd

 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty:

 

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest
 • další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením
 • pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky)
 • žádáme Vás také, abyste své děti neposílali do školy nemocné, žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
 • v případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, žák již není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se školním řádem

Předem Vám děkujeme za dodržování uvedených pravidel, čímž přispějete k bezproblémovému chodu školy.

Rozvrhy budou vloženy do systému EDOOKIT 1. 9. 2021, ale v konečné verzi budou k dispozici dne 6.9.2021, může dojít k drobným úpravám.

Žádáme rodiče, aby dbali zvýšené bezpečnosti při příjezdu dopravními prostředky ke škole a raději využili parkoviště pod školní zahradou.

 

ŠD (družina)

 

 • ve středu 1. 9. 2021 družina v provozu není
 • od 2. 9. 2021 (čtvrtek) družina již v běžném provoz vč. ranní družiny od 06:30 do 07:25 hod. pro přihlášené děti 1. třídy, odpolední režim do 16:00 hod.
 • družina bude fungovat v běžném režimu za dodržení běžných hygienických opatření

 

ŠJ (jídelna)

 

 • 9. 2021 bude k dispozici strava pouze pro žáky, kteří se nahlásí vč. cizích strávníků a zaměstnanců
 • ve středu, čtvrtek a pátek k dispozici pouze jedno jídlo
 • od pondělí 6. 9. 2021 již běžný provoz a výběr ze 3 jídel
 • dodržování běžných hygienických opatření
 • čipy budou pro 1. tř. nachystány v úterý u třídních učitelů
 • informujeme o změně kalkulace obědů u dětí MŠ v souvislosti s navýšením finančních limitů na nákup potravin (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.)
 • Děti do 6 let – svačina dopolední 9,- (původně 7,-)

                          oběd – 22,-

                          svačina odpolední 8,- (původně 7,-)

 • Děti od 7 let – svačina dopolední 9,-

                            oběd – 25,-

                            svačina odpolední 8,-

 • jinak vše zůstává stejné

 

SH (sportovní hala)

 • pro cizí subjekty v provozu od 1. 9. 2021 na základě žádosti zaslané na email ředitel školy, po naplnění termínů bude na stránkách školy vyvěšen rozvrh sportovní haly

 

ŠK (kroužky)

 • v provozu od měsíce října 2021 (informace bude předána třídními učiteli)

 

Petr Florián, ředitel školy

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2021/2022

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

                                                 Vaše registrační číslo – poslední 4 čísla rodného čísla dítěte        

 

Registrační číslo

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

0685

PŘIJATO

0378

PŘIJATO

0354

PŘIJATO

0927

PŘIJATO

1587

PŘIJATO

1103

PŘIJATO

0278

PŘIJATO

0759

NEPŘIJATO

0389

NEPŘIJATO

1707

PŘIJATO

0378

NEPŘIJATO

0657

PŘIJATO

1294

NEPŘIJATO

0925

NEPŘIJATO

1668

PŘIJATO

0062

PŘIJATO

1523

NEPŘIJATO

1623

PŘIJATO

0859

NEPŘIJATO

1575

PŘIJATO

1397

PŘIJATO

0376

PŘIJATO

0298

PŘIJATO

2013

NEPŘIJATO

0613

PŘIJATO

1155

NEPŘIJATO

1116

PŘIJATO

1644

PŘIJATO

0936

PŘIJATO

 

Jakékoliv informace k důvodu nepřijetí u vedoucí učitelky Jany Janouškové 734 899 788.

V Rakvicích 20.5. 2021                                               vedoucí učitelka MŠ Jana Janoušková

                                          

Informace o provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na EDOOKIT jsem Vám zaslal materiál z MŠMT, který se týká dalšího rozvolnění opatření vlády od pondělí 24. 5. 2021.

Stěžejní je pro nás všechny informace, že do školy budou již bez rotací chodit všichni žáci, zůstává zachováno ale testování 1 x týdně u žáků ZŠ a běžná hygienická opatření - především nošení ochrany úst.

Petr Florián, ředitel školy

Informace o provozu školy od 10. 5. 2021

Informace pro rodiče od pondělí 10. 5. 2021

 • Do školky nastoupí všechny děti bez testování a bez použití roušek.
 • Pro zaměstnance stále platí povinné nošení respirátorů a testování jednou týdně.

Přípravná třída

 • Od 10. 5. 2021 nastoupí všechny děti do přípravné třídy bez rotace v dalších týdnech (budou tedy již chodit každý týden).
 • Testování probíhá v PO 1 x týdně.

Do školy nastoupí žáci 1. stupně v níže uvedeném systému:

 • týden nastoupí fyzicky do školy žáci 1., 2. a 5. třídy (od 10. – 14. 5. 2021)
 • týden nastoupí fyzicky do školy žáci 3. a 4. třídy (od 17. – 21. 5. 2021)
 • Od 21. týdne (24. – 28. 5. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 1., 2. a 5. třída atd.

Do školy nastoupí nově rotačně žáci 2. stupně:

 • týden nastoupí do školy žáci 6. a 7. třídy (od 10. – 14. 5. 2021)
 • týden nastoupí do školy žáci 8. a 9. třídy (od 17. – 21. 5. 2021)
 • Od 21. týdne (24. – 28. 5. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 6. a 7. třída
 • U žáků, kteří budou daný týden doma, bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu. Je možno skupinové konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.
 • Doporučuje se využívat venkovní prostory a učit mimo budovu školy, k tomuto účelu je ve školní zahradě dočasně nainstalována provizorní venkovní třída.

ŠD (družina)

 • Oddělení budou rozdělena tak, aby nedocházelo ke styku žáků jednotlivých tříd.
 • Žáci budou odvedeni do družiny z jídelny tak, aby se nepotkali, je rovněž zajištěna výuka dětí rodičů IZS.

ŠJ (jídelna)

 • Od 10. 5. 2021 samozřejmě plně v provozu vč. cizích strávníků.
 • Jedno jídlo už do konce školního roku, pokud se nevrátí všichni žáci do běžného režimu.

SH (hala)

 • Stále mimo provoz, sportovní aktivity budou probíhat výhradně ve venkovních prostorech.

ŠK (kroužky)

 • Stále mimo provoz.

 

                                                                                  Petr Florián, ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653