Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Kontakt: Mgr. Žaneta Vítů: vitu@ak-vitu.cz, případně písemně na adresu školy: ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, 691 03 RAKVICE

Základní škola a Mateřská škola Rakvice (dále jen „škola“) pří plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

Její povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje škola zpracovává?

Rozsah osobních údajů je stanoven příslušnými právními předpisy nebo účelem jejich zpracování a je uveden v konkrétních formulářích či jiných dokumentech, jež jsou používány v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V rámci plnění svých povinností škola zpracovává jen takové osobní údaje, které jí právní předpisy ukládají nebo, právo či povinnost na jejich zpracování odpovídá povinnostem školy a takové osobní údaje, k jejichž zpracování jí byl poskytnut souhlas.

O udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žádá škola k účelu, který je vždy při udělování souhlasu sdělen.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení dětí navštěvujících školu a jejich zákonných zástupců, příp. osob, které mohou dítě ze školy vyzvedávat,
 • adresa trvalého pobytu
 • datum narození a v odůvodněném rozsahu rodné číslo,
 • čísla předložených dokladů,
 • telefonní čísla a kontaktní e-mail,
 • údaje ve vztahu k přijímání dětí do školy a s průběhem jejich docházky,
 • fotografické zachycení podoby a videozáznamy,
 • údaje o zdravotním stavu.

2. Jaké jsou právní důvody (tituly) pro zpracování osobních důvodů?

Většinu osobních údajů zpracovává škola na základě právního titulu:

 • nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, které se na ni vztahují,
 • nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřena, či
 • nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Údaje pro tyto účely jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění příslušných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nebo po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, není-li při získávání údajů uvedeno jinak či subjektů údajů nedal výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů na jinou dobu.

V některých případech, na něž nelze uplatnit výše uvedené právní tituly, je třeba poskytnout souhlas ke zpracování osobních údajů (bez jeho udělení není údaje možné zpracovávat). Tento souhlas je poskytován k účelu a po dobu, které jsou uvedeny v konkrétním prohlášení o poskytnutí souhlasu, poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

3. Jakých činností se zpracování osobních údajů školou týká?

Zpracování osobních údajů se týká zejména těchto agend:

 • agenda spojená s chodem školy (účetnictví, personalistika, veřejné zakázky atd.),
 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí a o průběhu vzdělávání,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • evidence úrazů a záznamy o úrazech dětí,
 • evidence osob, které mohou děti odvádět ze školy,
 • fotografie a videozáznamy za účelem propagace činnosti školy.

4. Jaká práva máte při zpracování Vašich osobních údajů či osobních údajů Vašich dětí vůči škole?

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou obcí zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že škola provádí zpracování Vašich osobních důvodů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

5. Jak můžete odvolat souhlas?

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete stejným způsobem, jakým jste ho ke zpracování Vašich osobních údajů udělili.

6. Jaké jsou požadavky při předávání osobních údajů třetím osobám?

Škola osobní údaje předává a zpřístupňuje pouze v rozsahu svých povinností kontrolním orgánům apod.

S osobními údaji se také mohou seznámit externí spolupracovníci školy (tzv. zpracovatelé), pokud škola k realizaci některé své agendy zpracovatele využívá. Aktuální seznam těchto zpracovatelů škola na dotaz sdělí. Externí zpracovatele si pečlivě vybíráme a vztah s nimi řádně smluvně ošetřujeme.

7. Fotografování, pořizování videozáznamů

Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných školou dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto materiály jsou dále zveřejňovány na webové stránce provozované školou, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu (např. facebook) a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj obce apod.). Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu.

Pokud by mělo dojít k uveřejňování fotografie ve spojení se jménem apod., pak takové zveřejnění podléhá Vašemu souhlasu. Protože činnost školy přináší potřebu zveřejňování fotografií a videí, které přesahuje možnosti zpracování bez Vašeho souhlasu, obracíme se na Vás (rodiče našich dětí), abyste se vyjádřili (udělili/neudělili souhlas) s takovým zpracováním. Je pro nás důležité, abychom s fotografiemi a příp. videozáznamy nakládali tak, jak Vám to vyhovuje.

8. Jak můžete školu v souvislosti s ochranou osobních údajů kontaktovat?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

e-mail: vitu@ak-vitu.cz,  pověřence můžete také kontaktovat písemně na adrese sídla obce.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, pokud byste chtěli využít některého ze svých práv či od nás získat více informací.

Rakvice 21. 5. 2018

Mgr. Jaroslav Vysloužil, ředitel školy