Přeskočit na obsah

Klub

Poznámka:

  • PVP  – povinně volitelný předmět (týká se jen 7. až 9. ročníku)
  • ŠK    – školní klub
  • K      – kroužek
  • Do některých skupin ŠK a PVP mohou docházet žáci různých ročníků, a to v různém režimu docházky. Někteří do ŠK, někteří do PVP.  Z tohoto důvodu tabulka obsahuje veškeré mimoškolní odpolední „zájmové útvary“ společně s povinně volitelnými předměty.

Řád školního klubu zde.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Čl. I Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za docházku do školního klubu, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte základní škole prostřednictvím vedoucích skupin školního klubu.

Čl. II Výše úplaty

Od 1. 1. 2018 je stanovena úplata za vzdělávání ve výši:

a) 60,00 Kč / žáka/ měsíc – při jedné vyučovací jednotce / týden

b) 120,00 Kč/ žáka/ měsíc – při dvou vyučovacích jednotkách / týden

atd., a to bez ohledu na případné absence žáka, školní prázdniny a ostatní dny volna. Délka vyučovací

jednotky činí 45 min s výjimkou dyslektického kroužku, kde činí 30 min.

c) logopedická poradna: 80,00 Kč / žáka/ jednu vyučovací jednotku / týden

Délka jedné vyučovací jednotky je individuální (přizpůsobena žákovi) a činí min. 15 a max. 30 min.

Čl. III Splatnost úplaty

Úplata je splatná v hotovosti (v poměrné výši za období) – na výzvu vedoucích skupin školního klubu, a to předem – v termínech:

  • leden až únor – za období leden až červen = 6 měsíců x 60 Kč = 360 Kč
    • logopedie: 6 měsíců x 80 Kč = 480 Kč
  • září až říjen – za období září až prosinec = 4 měsíce x 60 Kč = 240 Kč
    • logopedie: 4 měsíce x 80 Kč = 320 Kč

Čl. V Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle zákona o státní sociální podpoře, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. Úplata za docházku do školního klubu se nevztahuje na skupiny „Plesová příprava“ a „Koledy“.

Čl. VI Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018

Rakvice 15. prosince 2017
Mgr. Jaroslav Vysloužil, ředitel školy