• Slide Top

Školská rada

DNEM 1. ČERVNA 2005 BYLA ROZHODNUTÍM OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA RAKVICE ZŘÍZENA DEVÍTIČLENNÁ ŠKOLSKÁ RADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

  • za zřizovatele - Průdek Radek, Ing. Pavel Rous, Světlana Kršková
  • za rodiče žáků - Oslzlá Veronika, Lukešová Jana, Ing. Průdková Dita
  • za základní školu - Mgr. Michal Polášek, Mgr. Martin Průdek, Mgr. Jitka Rampáčková

ZÁKON Č. 561/2004 SB. - ČÁST TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLSKÉ RADY

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 
 
Název Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 14-01-2015  

610.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 04-11-2015  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 15-6-2016  

647.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 13-10-2016  

616.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 8-6-2017  

612.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 24-10-2017  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 14-02-2018  

1.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 11-04-2018  

1.8MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 13-12-2018  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady - Zpráva o činnosti 2017-2018  

1.1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady - Prezenční listina 13-12-2018  

430.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Volební řád školské rady  

4.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Jednací řád  

1.6MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 30-5-2019  

2.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápisy z jednání školské rady 30-10-2019  

1.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zpráva o činnosti školské rady za období 2019  

707.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zpráva o činnosti školské rady za období 2020  

1.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam přítomných na jednání školské rady 3.12.2020  

466.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis z jednání školské rady ze dne 3.12.2020  

1.6MB Stáhnout

Powered by Firedrive

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653