• Slide Top

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

     Základní škola a Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

 2. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
 3. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí. Seznámením je rozuměno i pouhé umístění této směrnice na webových stránkách školy a na nástěnce v MŠ. 

2. STANOVENÍ A SPLATNOST ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

 

2. 1 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období každého školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě v MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku.
 4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
 5. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 7. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok.
 8. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud:
 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

2. 2 SPLATNOST ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 10. dne konkrétního kalendářního měsíce, pokud ředitel školy (případně vedoucí učitelka MŠ) nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Tzn., že zákonný zástupce je povinen uhradit poplatek např. za září nejpozději do 10. září a to bezhotovostně na bankovní účet školy. Platby v hotovosti nebudou přijímány.
 2. za měsíc červenec bude platba provedena výjimečně v hotovosti (přímo v MŠ) - podle skutečnosti, zda dítě do MŠ tento měsíc docházelo (pokud dítě v červenci MŠ nenavštíví, rodiče školkovné za tento měsíc hradit nebudou).
 3. srpen - MŠ je uzavřena = školkovné se nehradí.
 4. Jestliže
 • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy, povinnost úplaty zaniká od téhož dne.

3.  VÝŠE ÚPLATY.

a) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty.

4.  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „DALŠÍHO DÍTĚTE“.

 1. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době v MŠ vzdělávat další dítě.
 2. Ředitel mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty.

5. BEZÚPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 1. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

6. ZVLÁŠTNÍ VÝŠE ÚPLATY STANOVENÁ PRO PŘÍPAD OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOBU DELŠÍ NEŽ 5 VYUČOVACÍCH DNŮ V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI.

     Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

7. PŘEHLED VÝŠE ÚPLATY JE STANOVEN V PŘÍLOZE Č. 1 TÉTO SMĚRNICE.

 

8. OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY.

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce:
aa) který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

ab) nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

ac) kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

ad) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže vedoucí učitelce mateřské školy,

ad) zákonný zástupce dítě, které ze zdravotních, nebo rodinných důvodů se nemůže účastnit předškolního vzdělávání po dobu delší než 30 kalendářních dnů a to v kuse.

     Do doby odsouhlasení osvobození od úplaty je zákonný zástupce povinen provádět úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v plné výši. Pokud vedoucí učitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty nenastane a to od následného dne vydání rozhodnutí o osvobození od úplaty.

Veškerá prominutí (snížení) úplaty vydává ředitel školy rozhodnutím mimo správní řízení.

9. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

     Roční vyúčtování bude provedeno nejpozději v měsíci září - po ukončení školního roku. Případné přeplatky budou vraceny na bankovní účet plátců.

V Rakvicích 1.9.2020                                           Mgr. Petr Florián - ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

     Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 4.950 Kč na dítě, což znamená pravidelné měsíční platby:

1.

 

běžná docházka

450,- Kč

       

2.

 

děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

335,- Kč

3.

 

děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,- Kč

4.

 

děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců (děti s odkladem zahájení základní školní docházky)

0,- Kč

5.

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ přerušen po dobu delší než pět vyučovacích dnů

výše úplaty bude stanovena aktuálně předem

 V Rakvicích 1.9.2020                                           Mgr. Petr Florián - ředitel školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍLOHA Č. 2. – OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY – VZOR – NAPŘ. PRO MATĚJE NOVOTNÉHO

Označení školy: ZŠ a MŠ Rakvice

Panu - paní (žadateli)

Č. j.:         /201

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

     Vedoucí učitelka mateřské školy při ZŠ a MŠ Rakvice podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle § 6 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

osvobozuje od úplaty za předškolní vzdělávání

Matěje Novotného nar. 1. 1. 2012, bytem ul. Nová 7, 691 03 Rakvice,

     Osvobození od úplaty bylo vydáno na základě žádosti Martina Novotného doložené rozhodnutím o tom, že mu bylo dítě svěřeno do pěstounské péče a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen.

Místo, datum

(běžné razítko)

podpis ředitel školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653